Ieškome direktorės pavaduotojos (-o) ugdymui

Įstaigos pavadinimas:

Kauno r. Kačerginės pradinė mokykla

Pareigybių pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotoja (s)  ugdymui

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą.

 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

 4. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Exel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“.

 6. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, pradinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.

 7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

 8. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 9. Privalumai:

Projektų rengimo patirtis.

Funkcijos:

 1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.

 2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus.

 3. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.

 4. Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą.

 5. Kontroliuoti pradinio ugdymo krepšelio lėšų panaudojimą.

 6. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą, sudaryti jų darbo grafikus bei užsiėmimo tvarkaraščius.

 7. Koordinuoti metodinės grupės veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.

 8. Planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

 9. Bendradarbiauti su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, kitais socialiniais partneriais.

 10. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.

 11. Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

 12. Rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2013 m gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 patvirtintu švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 4. Gyvenimo aprašymas (CV).

 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 6. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

 7. Buvusių darboviečių rekomendacijos.

 8. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:

Kačerginė pradinės mokyklos raštinėjeJ.Janonio 31, Kačerginės mstl., Kauno rajonas I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Elektroniniu paštu kacerginesmokykla@gmail.com

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (837) 569230

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

l.e.p.Direktorė Aurika Laurinaitienė