Nuotolinio mokymo tvarka

1. Mokykla užtikrina Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų atitikimą.

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo programų aprašais, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais.

3. Mokiniai, besimokantys grupinio mokymosi forma, mokosi reguliariai 5 dienas per savaitę būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungę į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal pradinio ugdymo programas.

4. Mokiniai nuotolinio mokymo metu ugdomi pagal 2019-08-30 direktoriaus Įs. Nr.V-32 patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

5. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimą prie virtualios mokymo aplinkos (Eduka, Ema) ir fiksuojama elektroniniame dienyne.

6. Ugdymas organizuojamas:

6.1. užduotys kitai dienai mokiniams pateikiamos Eduka dienyne;

6.2. mokinys mokytojo pagalbos ir paaiškinimo gali prašyti mokytojų konsultacijų metu, kurios vyks mokytojo nustatytu laiku virtualioje  Zoom aplinkoje;

6.3. mokiniai mokytojo pateiktas užduotis privalo atlikti tą pačią dieną iki darbo dienos pabaigos;

6.4. per dieną 1–4 klasių mokiniams skiriamos ne daugiau kaip 5 pamokų užduotys;

6.5. mokytoja, patikrinusi mokinių atliktas užduotis, teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams per Eduką dienyną, fiksuojami įvertinimai;

6.6. pratybų ir kitų raštu atliktų užduočių atlikimas tikrinamas ir vertinamas įvairiu formatu – fotografijose ir pan.

7. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) visą informaciją gaus per Eduka elektroninį dienyną, sms žinutėmis.