Istorija

Per 76-erius gyvavimo metus Kačerginės mokykla išgyveno augimo ir brandos etapus, įgyvendino keturias reorganizacijas, keitėsi mokyklos infrastruktūra. Dar 1940 metais įsteigtoje pradinėje Kačerginės mokykloje mokėsi 45 Kačerginės miestelio ir aplinkinių kaimų vaikai. Didėjant mokinių skaičiui, 1945 m. įsteigiama progimnazija, kuri 1949 m. perorganizuojama į septynmetę mokyklą. 1959 m. mokykla tampa vidurine, o 1965 m. spalio 23 d. įvyko iškilmingas naujo mūrinio trijų aukštų mokyklos pastato atidarymas. 1972 m. pastačius antrąjį naują mokyklos pastatą buvo įrengtas bendrabutis ir apgyvendinta iki 200 aplinkinių kaimų ir vienkiemių mokinių. 1975–1985 metų laikotarpiu mokykloje mokėsi net iki 600 mokinių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iširus kolūkiams ir sumažėjus aplinkinių gyvenviečių gyventojų skaičiui, sparčiai ėmė mažėti ir mokykloje besimokančių mokinių skaičius. Vykdant mokyklų tinklo optimizavimo planą, Kauno rajono taryba priėmė sprendimą nuo 2000-2001 m. m. Kačerginės vidurinę mokyklą reorganizuoti į pagrindinę. Tapusi pagrindine, mokykla įsitraukė į Respublikinį MTP projektą, kurio dėka ženkliai pagerėjo mokyklos materialinė – techninė bazė, mokytojai įgijo naujų kompetencijų, nusistovėjo mokyklą lankantis mokinių skaičius. 2007-2008 m. m. mokykloje ėmė veikti priešmokyklinio ugdymo grupė. Keitėsi bendrabučio funkcijos, jis tapo prieinamas viso Kauno rajono remtinų šeimų kategorijai priklausantiems vaikams. 2013 metais priemokyklinį bendrabutį reorganizavus į daugiafunkcį centrą, mokykla neteko pastato ir dalies bendrabutyje apgyvendintų mokinių. Mokykla savo veikloje didelį dėmesį skiria etoso puoselėjimui, kasmet rengia tradicinius renginius, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, rajono sportiniame gyvenime, mokykla yra atvira miestelio bendruomenei. Daug dėmesio mokykloje skiriama kokybiškam šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam ugdymui organizuoti. Siekiama kiekvieną mokinį pagal jo sugebėjimus mokyti gyventi ir veikti šiuolaikiniame pasaulyje, todėl ugdymas mokykloje orientuojamas į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą ir ugdymąsi. Sukaupta gerąja patirtimi mokykla dalijasi su kitomis Kauno rajono bei užsienio mokyklų bendruomenėmis, dalyvaudama sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, regioniniuose ir tarptautiniuose Comenius ir Erasmus+ projektuose. 2016-2017 mokslo metus mokykla pradėjo su 34 mokiniais ir 6 pedagogais. Mokykloje mokinasi tik 1- 4 klasių mokiniai. Nuo 2017 09 01 mokykla bus pervadinta į Kačerginės pradinę mokyklą