Mokyklos taryba

Tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti. Kačerginės pradinės mokyklos tarybą sudaro 2 tėvų atstovai ir 4 mokytojų atstovai: Pirmininkas - Andrius Chaziachmetovas (tėvų atstovas) Sekretorė - Žydrūnė Petrauskienė (tėvų atstovas) Nariai : Dalė Laurinaitienė (Mokytoja) Asta Ulinskaitė (Direktorės pavaduotoja ugdymui) Jolita Trepenaitienė (Mokytoja) Audronė Banevičienė (Mokytoja)

KAUNO R. KAČERGINĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS

 1.  Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.
 2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais, poįstatyminiais aktais ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus dokumentais.
 3. Į mokyklos tarybą balsų dauguma renkami: mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje, tėvai (globėjai) – tėvų (globėjų) visuotiniame susirinkime.
 4. Mokyklos tarybą sudaro 6 nariai: 2 tėvai, 4 mokytojai.
 5. Nariai į mokyklos tarybą renkami kas dveji metai.
 6. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.
 7. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.
 8. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

 1. Mokyklos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą vieneriems metams.
 2. Aprobuoja mokyklos nuostatus, mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, teikia pasiūlymus nustatant ugdymo organizavimo tvarką: mokslo metų skirstymą trimestrais/pusmečiais, papildomojo ugdymo organizavimo būdus ir tvarką.
 3. Aprobuoja mokyklos ugdymo planą.
 4. Inicijuoja mokyklos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą;
 5. Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą.
 6. Svarsto materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.
 7. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą.
 8. Sprendžia konfliktines situacijas tarp bendruomenės narių, jei mokyklos administracijos sprendimai netenkina konflikto dalyvių.
 9. Atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), socialinių partnerių bei vietos bendruomenės interesus santykyje prieš trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant mokyklos steigėjus, dalininkus, valstybines įstaigas ar institucijas, bet kokios formos juridinius asmenis, fizinius asmenis ir kt.

III. MOKYKLOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS  

 1. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma pirmame išrinktos tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.
 2. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 3. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip du kartus per metus. Esant reikalui gali būti sušauktas neeilinis posėdis.
 4. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys mokyklos tarybos nariais.
 5. Taryba palaiko ryšius su Kauno rajono savivaldybe, Kačerginės seniūnija, kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.
 6. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos apsvarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Kiekvienas tarybos narys:
24.1. Turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje; 24.2. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 24.3. Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą. 25. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

26.  Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą. 27. Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą.