Psichologė

Psichologinės pagalbos mokykloje tikslas – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Pagrindiniai uždaviniai:
  • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais/vaikais, turinčiais psichologinių problemų;
  • padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.
  Veiklos sritys:
  • mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
  • mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
Konsultacijos yra konfidencialios. Pirmoji konsultacija vyksta dalyvaujant mokinio tėvams (bent vienam iš jų). Dėl konsultacijų laiko ar kitais klausimais galima kreiptis el. paštu agnezien@yahoo.com, tel. nr. 863889916 bei darbo metu mokykloje.

KAUNO R. KAČERGINĖS PRADINĖS MOKYKLOS

PSICHOLOGĖS AGNĖS ZIENIŪTĖS

DARBO GRAFIKAS

Savaitės

dienos

Psichologės darbo laiko valandos Kontaktinės darbo laiko valandos Viso kontaktinių darbo valandų Nekontaktinės darbo valandos Viso nekontaktinių darbo valandų

Viso

valandų

I * 

8.00 – 16.00 9.00 – 13.00 4

8.00 – 9.00

13.00 – 16.00

4 8

III

8.00 – 16.00

9.00 – 13.00

4

8.00 – 9.00

13.00 – 16.00

4

8

IV

8.00 – 16.00

9.00 – 13.00

4

8.00 – 9.00

13.00 – 16.00

4

8

Valandos per savaitę     8 val./ 12 val.   8 val./ 12 val.

16 val./ 24 val.

*  - kas antrą mėnesio pirmadienį nuo 09-03