Vaiko gerovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Uždaviniai:
  1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
  2. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
  3. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
  4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
  5. Atlikti mokinio ugdymo(si) poreikių pirminį vertinimą.
  6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
  7. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 M.

 
 

Įvykdymo terminas

Atsakingi asmenys

Galimi finansiniai šaltiniai

TIKSLAS: Teikti įvairiapusišką pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, užtikrinant sėkmingą integraciją mokykloje

  Uždaviniai   1.  Išsiaiškinti specialiosios pagalbos poreikį mokykloje 2.      Plėtojant pedagoginę, psichologinę, socialinę ir  spec. pagalbas spręsti psichologines elgesio problemas 3.      Konsultuoti tėvus, moksleivius dėl ugdymosi, elgesio problemų.
Priemonės VKG posėdžiai ,,Dėl mokinių mokymosi ir elgesio sunkumų 1-4 klasėse“ 12-30 A.Laurinaitienė Žmogiškieji ištekliai
Kalbos ir komunikacinių sutrikimų  turinčių mokinių išsiaiškinimas 09-30 R.Balaševičienė Žmogiškieji ištekliai
VKG posėdis ,,Spec. poreikių moksleivių mokymasis ir elgesys“ 12-15 R.Balaševičienė Žmogiškieji ištekliai
Logopedinių užsiėmimų lankomumo įvertinimas 12-15 R.Balaševičienė   Žmogiškieji ištekliai
 

TIKSLAS: Padėti mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į žalingus įpročius ir gilinti sveikos gyvensenos įgūdžius

   Uždavinys  
  1. Organizuoti užsiėmimus prevencinėmis temomis
Priemonės Pravesti pamokas apie rūkymo ir alkoholio vartojimo žalą 12-30 Pradinių klasių mokytojos Žmogiškieji ištekliai
  Organizuoti sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimus 12-30 Pradinių klasių mokytojos Žmogiškieji ištekliai
 
  Įvykdymo terminas Atsakingi asmenys Galimi finansiniai šaltiniai

 TIKSLAS: Stiprinti socialinį saugumą

  Uždavinys  
  1. Pažinti ir suteikti pagalbą socialiai pažeidžiamiems vaikams
Priemonės Išsiaiškinti vaikų emocinę būseną 11-30 Pradinių klasių mokytojos Žmogiškieji ištekliai
Sudaryti mokinių, galimai turinčių emocinių problemų, sąrašą 11-30 Pradinių klasių mokytojos Žmogiškieji ištekliai
Bendradarbiauti su Kauno r. PPT specialistais ir teikti pagalbą mokiniams bei jų šeimoms 12-30 Pradinių klasių mokytojos Žmogiškieji ištekliai